Koostöövõrgustikud

Koostöövõrgustikud

IPA (International Probiotics Association) 

BioCC on rahvusvahelise probiootikumide assotsiatsiooni (IPA) liige.

IPA on ülemaailmne mittetulundusühing, mis ühendab oma liikmelisuse kaudu probiootikumide sektori sidusrühmi, sealhulgas, kuid mitte ainult, akadeemilisi ringkondi, teadlasi, tervishoiutöötajaid, tarbijaid, tööstust ja seadusandjaid. IPA missiooniks on probiootikumide ohutu ja tõhusa kasutamise edendamine kogu maailmas.

ECRIN (The European Clinical Research Infrastructures Network) –

BioCC OÜ kuulub Euroopa Kliiniliste Uuringute Infrastruktuuride Võrgustikku (The European Clinical Research Infrastructures Network, ECRIN www.ecrin.org), mis on Euroopas rahvusvahelisi kliiniliste uuringute projekte toetav mittetulunduslik infrastruktuur, mille eesmärk on kliiniliste uuringute abil parandada patsientide ja kodanike tervist kogu maailmas. 

ECRIN toetab, teenindab ja koordineerib kvaliteetseid, sõltumatuid ja
läbipaistvaid rahvusvahelisi kliinilisi uuringuid. ECRINi eesmärgiks on
hõlbustada kliiniliste uuringute läbiviimist Euroopas, aidates kaasa Euroopa
teadusruumi arengule ja seeläbi tõsta Euroopa konkurentsivõimet.

ECRIN liikmelisus toetab BioCC OÜ tegevust, annab võimaluse luua kontakte
teiste kliiniliste uuringute keskustega Euroopas ja arendada teadustööd
toidu terviseuuringute valdkonnas, mis on oluliseks aluseks toidutoodete
terviseväidete taotlemise süsteemile. 

EIT Food – Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia
Instituudi toidu valdkonna võrgustiku (Knowledge and Innovation Community,
KIC) piirkondlik koostöökeskus (EITFood Hub). 

EIT Food Hub ülesanne on tutvustada EIT Foodi tegevusi, olla kohalikuks
koostöö keskuseks, tutvustada kohalike ja rahvusvahelisi koostöövõrgustike
ja olla teaduse, tööstuse ja akadeemia keskseks punktiks antud riigis. 

HUB-ideks valiti organisatsioonid, kellel on olemas hea kogemus
piirkondliku ettevõtluse ja innovatsiooni toetamisel ja edendamisel. HUB-iks
olemine võimaldab BioCC-l sõlmida kohtakte teiste riiklike HUB-idega, mis
tugevdab BioCC rolli tulevastes projektide ja kohalikus innovatsiooni
maatriksis. Eestis toidusektori teadus-arendustegevuse suunaja, ettevõtete aitaja.

ENPADASI (European Nutritional Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative) –Peamine eesmärk on luua avatud juurdepääsuga üle-euroopaline teadustöö platvorm, mis sisaldab andmeid erinevatest toitumisuuringutest alates interventsioonidest kuni epidemioloogiliste uuringuteni. See võimaldab tulevikus kombineeritud analüüside teostamist ning selgitada toitumise ja tervise vahelisi seoseid veelgi täpsemalt.

HighTech Europe, a Network of Excellence projekti rahastab Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogramm.  Projekti põhiline saavutus on toidutehnoloogia innovatsiooni portaal (Food Tech Innovation Portal (Food TIP), mis annab ligipääsu uusimatele tehnoloogiatele, instituutide ja ettevõtete profiilidele, testimisasutustele ning toidutöötlusteenustele. 

COST Action FA0802 Feed for Health – Euroopa Liidu poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on tuua kokku erinevad töögruppides uuritud teemad, millest üks on inimestele funktsionaalsete toitude arendamine loomasööda läbi. 

COST Action FA1001 – Euroopa Liidu poolt rahastatud koostööprojekt, kus materjaliteadlased, toidutehnoogid ning toiteväärtusspetsialistid teevad koostööd, et uurida tervise struktuuri. 

Connected Health Cluster liige

Põllumajandus-Kaubanduskoja liige

Eesti Tööstus-Kaubanduskoja liige

EIP Piimaklaster liige

EIP Lihaklaster liige

Eesmärgiks on pakkuda kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute läbiviimise teenust kõigile tootjatele, kes soovivad oma toodete toimetele (sh ka võimalike tervist-toetavate toimetele ) teaduslikku kinnitust saada.

Labori tegevusi integreerib toitumis-,  ja meditsiiniteadlaste kompetentsi.

Laboris viiakse läbi uuringuid toiduainete erinevate toimete uurimiseks inimeste tervisele, füsioloogilistele ning biokeemilistele parameetritele ja toodangu kvaliteedile.

Saadav teadusinfo (tulemused) on meie klientidest ettevõtetele hädavajalikud: 

  • a) teadus-põhise ekspertiisi/informatsiooni saamiseks mistahes toidutoote, söötade ja söödalisandite kohta (välistab pseudoteaduslikke väiteid ja meelvaldseid arvamusi toidutoodete kohta, milliste teke ja levik meedias on paraku üsna sage); 
  • b) põhjalikumad uuringud annavad ettevõtetele selle teadusinformatsiooni, mis on kõige olulisem käivitamaks EFSA (European Food Safety Authorothy) poolt väljastatava toiduaine ja/või toote tervislikkust tõestavate väidete (tervisväidete) taotlemist.

BioCC kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium on Euroopa Kliiniliste Uuringute Infrastruktuuri Võrgustiku (ECRIN www.ecrin.org) liige. ECRIN on mittetulunduslik taristu, mis toetab rahvusvahelisi kliiniliste uuringute projekte Euroopas. BioCC OÜ on Balti riikidest ainuke ECRINi liige

Alates 2013. aastast on laborid akrediteeritud- Akrediteerimisnumber L250.

BioCC OÜ vastab EN ISO/EC 17025:2006 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia ja keemiliste uuringute ning vere immunokeemiliste uuringute valdkonnas. Labori akrediteerimisulatus 10 mikrobioloogilist, 2 keemilist ja 9 immunokeemilist analüüsi. 

Akrediteering tõendab labori pädevust ja võimekust pakutava teenuse nõuetekohaseks sooritamiseks ja annab klientidele kindluse pakutava teenuse kvaliteedi kohta.

TAK- laborid võtavad osa võrdlusmõõtmistest, mis on organiseeritud by LGC Standards analysis (LGC Standards, Quality in Microbiology Scheme (QMS)) and Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS) poolt.

BioCC OÜ vastab EN ISO/EC 17025:2006 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia ja keemiliste uuringute ning vere immunokeemiliste uuringute valdkonnas. Labori akrediteerimisulatus 10 mikrobioloogilist, 2 keemilist ja 9 immunokeemilist analüüsi. 

Akrediteering tõendab labori pädevust ja võimekust pakutava teenuse nõuetekohaseks sooritamiseks ja annab klientidele kindluse pakutava teenuse kvaliteedi kohta.

TAK- laborid võtavad osa võrdlusmõõtmistest, mis on organiseeritud by LGC Standards analysis (LGC Standards, Quality in Microbiology Scheme (QMS)) and Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS) poolt.