Koostöövõrgustikud

Koostöövõrgustikud

IPA (International Probiotics Association) 

BioCC on rahvusvahelise probiootikumide assotsiatsiooni (IPA) liige.

IPA on ülemaailmne mittetulundusühing, mis ühendab oma liikmelisuse kaudu probiootikumide sektori sidusrühmi, sealhulgas, kuid mitte ainult, akadeemilisi ringkondi, teadlasi, tervishoiutöötajaid, tarbijaid, tööstust ja seadusandjaid. IPA missiooniks on probiootikumide ohutu ja tõhusa kasutamise edendamine kogu maailmas.

ECRIN (The European Clinical Research Infrastructures Network) –

BioCC OÜ kuulub Euroopa Kliiniliste Uuringute Infrastruktuuride Võrgustikku (The European Clinical Research Infrastructures Network, ECRIN www.ecrin.org), mis on Euroopas rahvusvahelisi kliiniliste uuringute projekte toetav mittetulunduslik infrastruktuur, mille eesmärk on kliiniliste uuringute abil parandada patsientide ja kodanike tervist kogu maailmas. 

ECRIN toetab, teenindab ja koordineerib kvaliteetseid, sõltumatuid ja
läbipaistvaid rahvusvahelisi kliinilisi uuringuid. ECRINi eesmärgiks on
hõlbustada kliiniliste uuringute läbiviimist Euroopas, aidates kaasa Euroopa
teadusruumi arengule ja seeläbi tõsta Euroopa konkurentsivõimet.

ECRIN liikmelisus toetab BioCC OÜ tegevust, annab võimaluse luua kontakte
teiste kliiniliste uuringute keskustega Euroopas ja arendada teadustööd
toidu terviseuuringute valdkonnas, mis on oluliseks aluseks toidutoodete
terviseväidete taotlemise süsteemile. 

EIT Food – Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia
Instituudi toidu valdkonna võrgustiku (Knowledge and Innovation Community,
KIC) piirkondlik koostöökeskus (EITFood Hub). 

EIT Food Hub ülesanne on tutvustada EIT Foodi tegevusi, olla kohalikuks
koostöö keskuseks, tutvustada kohalike ja rahvusvahelisi koostöövõrgustike
ja olla teaduse, tööstuse ja akadeemia keskseks punktiks antud riigis. 

HUB-ideks valiti organisatsioonid, kellel on olemas hea kogemus
piirkondliku ettevõtluse ja innovatsiooni toetamisel ja edendamisel. HUB-iks
olemine võimaldab BioCC-l sõlmida kohtakte teiste riiklike HUB-idega, mis
tugevdab BioCC rolli tulevastes projektide ja kohalikus innovatsiooni
maatriksis. Eestis toidusektori teadus-arendustegevuse suunaja, ettevõtete aitaja.

ENPADASI (European Nutritional Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative) –Peamine eesmärk on luua avatud juurdepääsuga üle-euroopaline teadustöö platvorm, mis sisaldab andmeid erinevatest toitumisuuringutest alates interventsioonidest kuni epidemioloogiliste uuringuteni. See võimaldab tulevikus kombineeritud analüüside teostamist ning selgitada toitumise ja tervise vahelisi seoseid veelgi täpsemalt.

HighTech Europe, a Network of Excellence projekti rahastab Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogramm.  Projekti põhiline saavutus on toidutehnoloogia innovatsiooni portaal (Food Tech Innovation Portal (Food TIP), mis annab ligipääsu uusimatele tehnoloogiatele, instituutide ja ettevõtete profiilidele, testimisasutustele ning toidutöötlusteenustele. 

COST Action FA0802 Feed for Health – Euroopa Liidu poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on tuua kokku erinevad töögruppides uuritud teemad, millest üks on inimestele funktsionaalsete toitude arendamine loomasööda läbi. 

COST Action FA1001 – Euroopa Liidu poolt rahastatud koostööprojekt, kus materjaliteadlased, toidutehnoogid ning toiteväärtusspetsialistid teevad koostööd, et uurida tervise struktuuri. 

Connected Health Cluster liige

Põllumajandus-Kaubanduskoja liige

Eesti Tööstus-Kaubanduskoja liige

EIP Piimaklaster liige

EIP Lihaklaster liige